"วิสัยทัศน์ "
ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้

 

เข้าระบบ
งานชันสูตรสาธารณสุข

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 50 หมู่ 13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท.์ 043-508-151 โทรสาร. 043-508-155