หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

หมายเลข
บ้านพัก / ห้อง
หมายเลข
บ้านพัก / ห้อง
หมายเลข
บ้านพัก / ห้อง
หมายเลข
บ้านพัก / ห้อง
999
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
116
ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
132
ทันตกรรม 2
148
บ้านพักคุณนิลพัตรา
101
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
117
ห้องพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
133
งานจ่ายกลาง
149
บ้านพักคุณประพาภรรณ
102
การเงิน
118
ห้องผ่าตัด
134
โรงครัว
150
บ้านพักคุณไพรัตน์
103
แฟกซ์
119
ห้องหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
135
งานซักฟอก
151
บ้านพักคุณจันดี
104
ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
120
ห้องการดูแลต่อเนื่องและกายภาพบำบัด
136
หน่วยซ่อมบำรุง
152
แฟลตชั้น 1
105
ห้องตรวจโรค 1
121
ห้องสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
137
บ้านพักผู้อำนวยการ
153
แฟลตชั้น 2
106
ห้องตรวจโรค 2
122
ห้องทำงานฝ่ายส่งเสริม
138
บ้านพัก นพ.รุจน์
154
แฟลตชั้น 3
107
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
123
ห้องบัตรฝ่ายส่งเสริม
139
บ้านพัก การเงิน
155
บ้านพักคุณชาญ
108
ห้องชันสูตร
124
ห้องตรวจโรคฝ่ายส่งเสริม
140
บ้าน ทพญ.อมรรัตน์
109
ห้องเภสัชกรรม
125
ศูนย์สร้างหลักประกันสุขภาพฯ
141
บ้าน ภก. กมลรัตน์
เบอร์โทรศัพท์
110
ห้องพักแพทย์
126
งานแพทย์แผนไทย
142
บ้านพักคุณพูล
043-508151
111
ห้องบัตร
127
งานให้การปรึกษาด้านสุขภาพ
143
บ้านพักคุณปัทมาวดี
043-508153
112
ห้องคลอด
128
หัวหน้างานผู้ป่วยใน
144
บ้านพักคุณสง่าจิตร
043-508155
113
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
129
งานผู้ป่วยใน
145
บ้านพักคุณสวัสดิ์
แฟกซ ์ต่อ 103
114
ศูนย์คุณภาพ
130
คลังเวชภัณฑ์ยา
146
บ้านพักคุณประกายรัตน์
115
ห้องเอกซเรย์
131
ทันตกรรม 1
147
บ้านพักคุณบุญเลี้ยง

กลับหน้าหลัก