ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลศรีสมเด็จ  
          โรงพยาบาลศรีสมเด็จเดิมเป็นสถานีอนามัยตำบลศรีสมเด็จ(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
เมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลศรีสมเด็จสาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและได้ย้ายไป
ที่ศูนย์ราชการการแห่งใหม่ คือที่ตั้งปัจจุบันมีเนื้อที่ 59 ไร่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้ยกฐานะขึ้น
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10เตียง และในปี พ.ศ. 2540เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง(ทุติยภูมิระดับ1-2) ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จแบ่งออกเป็น 8 ตำบลได้แก่ ตำบลศรีสมเด็จ, ตำบลบ้านบาก, ตำบลโพธิ์ทอง,
ตำบลหนองแวงควง, ตำบลเมืองเปลือย ,ตำบลหนองใหญ่ ,ตำบลสวนจิกและตำบลโพธิ์สัยนั้น สำหรับตำบลโพธิ์สัยเป็นที่ตั้งของเขตค่ายทหารสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมีโรงพยาบาล 1 แห่งรับผิดชอบใน CUPนั้นโดยมีประชากรขึ้นทะเบียนประมาณ 4,000 กว่าคน
CUP ศรีสมเด็จ รับผิดชอบทั้ง 8ตำบล(ตำบลโพธิ์สัย รับผิดชอบนอกเขตทหาร)จำนวน82 หมู่บ้าน 7,145 หลังคาเรือน ประชากร จำนวนทั้งหมด 35,020 คน (ข้อมูล ณ มีนาคม 2551)

ข้อมูลประชากร
            ประชากรในความรับผิดชอบของหน่วยบริการเครือข่ายสุขภาพถ้วนหน้าอำเภอศรีสมเด็จ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 จำนวนหลังคาเรือน 7,145 หลังคาเรือน อสม. จำนวน 1,101 คนจำนวนประชากรทั้งหมด 35,020 คน แยกตามประเภทสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพได้ดังนี้
ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวน26,136 คน
ผู้มีสิทธิเบิกได้จำนวน 3,359 คน
ผู้มีสิทธิประกันสังคมจำนวน 4,715 คน
ผู้มีสิทธิอื่นๆจำนวน 221 คน
ค่าว่าง (ขึ้นทะเบียนนอกเขต สิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิว่าง)จำนวน 193 คน
ผู้มีสิทธิว่างจำนวน 396 คน
ความครอบคลุมสิทธิร้อยละ 98.32

กลับหน้าหลัก