อัตรากำลัง

 
บุคลากร
 
อัตรากำลัง
นายแพทย์
4
เภสัชกร
2
ทันตแพทย์
1
จพ.ทันตสาธารณสุข
4
จพ.เภสัชกรรม
2
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
2
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
1
นักรังสีการแพทย์
1
จพ.ธุรการชำนาญงาน
1
จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1
นักวิชาการการเงินและบัญชี
1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
พยาบาลวิชาชีพ
38
จพ.สาธารณสุขชุมชน
3
จพ.สาธารณสุขชุมชน (อายุรเวท)
1
จพ.สาธารณสุขชุมชน(เวชกิจฉุกเฉิน)
2
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
1
นักกายภาพบำบัด
1
นักวิชาการสาธารณสุข
2
หมอนวดแผนไทย 1
1
ลูกมือช่าง
1
แพทย์แผนไทยประยุกต์
1
พนักงานเอกซเรย์
1
พนักงานห้องยา
1
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
1
พนักงานห้องบัตร
1
พนักงานเปล
1
พนักงานขับรถ
4
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
1
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
5
ช่างเทคนิค
1
คนสวน
1
คนงาน
6
 
รวม
97 คน

กลับหน้าหลัก