นายกิตติศักดิ์ พนมพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
       
พูล เหลือผล
 
 
 
 
นายพูล เหลือผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนงลักษณ์ บุญช่วย
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
นางศิริลักษณ์ สุดาเดช
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
นางสาวพิทยาภรณ์ ศรีคำภา
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ
นายอยุทธ์ ฉัตรเที่ยงธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์
                 
 
 
 
 
นางสาวอมรรัตน์ โลหกรรมาชีพ
หัวหน้างานทันตกรรม
นางวราพร ประมังคะตา
หัวหน้างานผู้ป่วยใน
นางจันทร์ศรี เหลือผล
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
นายสมศักดิ์ ยอดศิริ
หัวหน้างานชันสูตร
นางสุลัดดา คะดิษฐ์
หัวหน้างานห้องคลอด
นายวรพจน์ บุ้งทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางนภาวดี ไกยสวน
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
นายสุวัฒน์ ชำนาญ
หัวหน้ากลุ่มงานหลักประกันสุขภาพฯ
นายนันทิพัฒน์ ผ่องกมล
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
กลับหน้าหลัก