โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
วัน   พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
Untitled Document

นพ.กิตติศักดิ์ พนมพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
เกี่ยวกับโรงพยาบาล

 

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลศรีสมเด์จ

  คำขวัญอำเภอศรีสมเด็จ
  ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาล
  โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาล
  ตารางการให้บริการ
  อัตรากำลัง
  รายชื่อเจ้าหน้าที่และรหัสบุคลากร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
   
กลุ่มงาน / ฝ่าย / หน่วยงานต่าง ๆ
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
  กลุ่มการพยาบาล
   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
  กลุ่มงานเทคนิคบริการ
      ห้องปฏิบัติการชันสูตร
หน่วยงานสังกัด สสจ.ร้อยเอ็ด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

โรงพยาบาลพนมไพร
  โรงพยาบาลจังหาร
  โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
  โรงพยาบาลหนอกพอก
  โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
  โรงพยาบาลโพนทราย

 

กิจกรรมโรงพยาบาล

ตารางการใช้ห้องประชุม

กิจกรรม OD
 

 


 
 

 
 
 

 
 
 
 

...โรงพยาบาลศรีสมเด็จ...
......ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 .....